Постанови Кабінету Міністрів України

 
Новая тема    Ответить       Список форумов Виолити - Антиквариат -> Законодательство Украины
Предыдущая тема :: Следующая тема  
BugR


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 23.04.2007
Сообщения: 2502


СообщениеДобавлено: Mon May 28, 2007 19:30:03    Заголовок сообщения: Постанови Кабінету Міністрів України Ответить с цитатой

Постанова від 12 січня 2001р. №15
Про утворення Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Відповідно до статті 9 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 15

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
1. Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення ультурних цінностей (далі - Рада) забезпечує координацію роботи ентральних та місцевих органів виконавчої влади щодо управління а здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням ультурних цінностей.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Ради є: сприяння діяльності Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у реалізації державної політики щодо вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; надання допомоги у забезпеченні виконання міжнародних зобов'язань України як учасниці міжнародних угод з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей; участь у розробленні та реалізації разом із заінтересованими організаціями України та інших держав програм і планів скоординованих дій щодо запобігання незаконному вивезенню та ввезенню культурних цінностей, сприяння їх поверненню власникові або уповноваженій особі; науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності заінтересованих органів з питань вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; підготовка пропозицій щодо безоплатної передачі конфіскованих культурних цінностей для постійного зберігання у державній частині музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійними організаціями; внесення пропозицій щодо: скасування прийнятих органами виконавчої влади, громадськими та іншими організаціями рішень про переміщення культурних цінностей, що суперечать законодавству України; заохочення осіб, які сприяють поверненню культурних цінностей в Україну, відповідно до законодавства.
4. Для виконання покладених на неї завдань Рада має право:
на підставі висновку державної експертизи приймати рекомендації щодо необхідності придбання для державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів культурних цінностей, заявлених до вивезення; створювати у разі потреби під керівництвом членів Ради тимчасові робочі групи, експертні групи, комісії, залучати до участі в них учених, фахівців, представників органів виконавчої влади, громадських організацій і дослідницьких центрів української діаспори.
5. Персональний склад Ради затверджує її голова.
6. Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України.
7. Голова Ради: здійснює керівництво діяльністю Ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань; формує в установленому порядку тимчасові робочі групи, експертні групи, комісії та визначає регламент роботи Ради; представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями.
8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
9. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, який підписує голова Ради та секретар. Протокол засідання Ради надсилається членам Ради в п'ятиденний термін з дня проведення засідання.
Рада правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів. Рішення Ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями і мають рекомендаційний характер.
10. Організаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради здійснює Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
BugR


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 23.04.2007
Сообщения: 2502


СообщениеДобавлено: Tue May 29, 2007 21:22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Постанова від 26 серпня 2003 р. N 1343

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей;
розміри плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних цінностей.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1343

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи культурних цінностей

1. Цей Порядок регулює питання проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
- культурні цінності - визначені у статті 1 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства;
- державна експертиза культурних цінностей (далі - експертиза) - всебічний аналіз і вивчення культурної цінності об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, за результатами яких складається експертний висновок; { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }
- об'єкти експертизи (далі - об'єкти) - культурні цінності, заявлені до вивезення, тимчасового вивезення та повернуті в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучені митними або правоохоронними органами, конфісковані за рішенням суду та обернені відповідно до закону в дохід держави; { Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }
- суб'єкти експертизи - заявники, організатори експертизи, а також експерти та мистецтвознавці;
- заявник - фізична або юридична особа, яка подала уповноваженому органу заяву на проведення експертизи об'єкта;
- експерт - працівник державного сховища культурних цінностей, музею, бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної установи, інший фахівець, який має високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо проводить мистецтвознавчу експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій;
- мистецтвознавець - посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) держадміністрації за погодженням з Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - Державна служба контролю) для проведення попередньої експертизи та оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей або для здійснення контролю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей та їх поверненням в Україну в пункті пропуску через митний кордон України.

3. За видами експертиза поділяється на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну.
- Попередня експертиза проводиться мистецтвознавцями для визнання об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійного чи масового виробництва на підставі норм атрибуції та критеріїв його художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості.
- Первинна експертиза проводиться для підготовки обґрунтованого експертного висновку на об'єкт експертизи.
- Повторна експертиза проводиться у разі виявлення порушення вимог цього Порядку під час проведення первинної експертизи або за наявності обґрунтованих претензій заявника до експертного висновку первинної експертизи.
- Додаткова експертиза проводиться у разі, коли виникли нові наукові підстави для характеристики об'єкта.
- Контрольна наукова і науково-технічна експертиза проводиться для перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз.

4. За ступенем складності експертиза поділяється на просту і складну.
- Проста експертиза не потребує вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали), поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.
- Складна експертиза передбачає вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали) та/або поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.

5. Право на проведення експертизи надається установам, державним закладам культури, іншим організаціям (далі - уповноважена організація) наказом Мінкультури.

6. Для проведення експертизи заявник подає Державній службі контролю або уповноваженій організації письмову заяву із зазначенням мети вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей і пред'являє документ, що посвідчує особу (для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, для юридичної особи - довідка про присвоєння коду згідно з ЄДРПОУ).

До заяви додаються:
об'єкти (об'єкт) у разі можливості їх транспортування;
два примірники переліку об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей;
два примірники кольорових фотокарток об'єктів розміром 13х18 сантиметрів (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються). Для предметів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох предметів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов'язковим використанням масштабної лінійки. При тимчасовому вивезенні смичкових музичних інструментів та смичків замість фотокарток подаються паспорти на них. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }

7. Посадова особа Державної служби контролю або мистецтвознавець проводить попередню експертизу об'єкта, у разі потреби рекомендує інші види експертизи та визначає експерта.

8. В експертному висновку зазначається достовірність об'єкта, автор, назва та подається його атрибутивний опис, який складається за такими критеріями: час створення; причетність до історичних подій, культурних традицій народів і пам'яток історії, видатних особистостей, виробників, мануфактур і шкіл; рівень визнання автора; стан збереженості, знаки та позначки, комплектність, лінійні розміри, соціокультурна функція, рівень суспільного визнання, унікальність, рівень виконавської техніки та популярності, наукова значущість, оцінна вартість.

9. Експертний висновок повинен містити аргументовану рекомендацію щодо доцільності включення об'єкта до Державного реєстру національного культурного надбання та можливості вивезення його з території України.

10. У разі коли за результатами експертизи об'єкт повинен бути включений до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи незалежно від згоди заявника передаються Мінкультури або Держкомархіву відповідно до їх компетенції.

11. Експертний висновок на об'єкти, які були тимчасово вивезені з території України і повернуті в Україну, крім відомостей, зазначених у пункті 8, повинен містити оцінку стану збереженості об'єкта.

12. Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями або експертами уповноважених організацій. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }

13. Експертний висновок друкується на бланках уповноваженої організації, завіряється підписами експерта та керівника цієї організації, скріпленими печаткою. Експертний висновок складається у двох примірниках, один з яких залишається у експерта, другий передається Державній службі контролю або мистецтвознавцю на зберігання.

Переліки та фотокартки об'єктів завіряються підписом експерта, що провів експертизу, який скріпляється печаткою.

У разі коли попередню експертизу об'єкта провів мистецтвознавець і її результати не дають підстави для проведення інших експертиз, експертний висновок, переліки та фотокартки об'єктів завіряються підписом особи, яка проводила експертизу, із зазначенням дати та проставляється штамп "Дозволено до вивезення з України".

14. Строк проведення експертизи залежить від ступеня її складності і становить до 30 календарних днів від дати прийняття заяви та об'єктів на експертизу.

Якщо експертиза проводиться за місцем знаходження культурних цінностей, транспортні витрати здійснюються за рахунок заявника. Огляд предметів і підготовка експертного висновку може проводитися за відсутності заявника.

За згодою заявника культурні цінності можуть бути направлені на додаткове технологічне дослідження до музейних і реставраційних закладів Мінкультури, архівних установ або Держкомархіву. В такому разі строк проведення експертизи за рішенням Державної служби контролю може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів.

15. Усі матеріали, пов'язані з проведенням експертизи, зберігаються п'ять років за місцем підготовки і видачі експертного висновку, а потім передаються на зберігання до відповідної державної архівної установи.

16. Експертиза проводиться після здійснення попередньої оплати.

Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями на безоплатній основі. { Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }

17. Кошти, що надходять від проведення державної експертизи, підлягають зарахуванню до державного бюджету і використовуються на потреби бюджетних установ і організацій, які проводили експертизу, відповідно до законодавства.

18. Кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно від її результатів не підлягають поверненню.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1343_______________
Примітки: 1. Розміри плати (тарифи) за проведення окремих видів державної експертизи можуть встановлюватися та затверджуватися керівниками державних сховищ культурних цінностей за разовими калькуляціями, погодженими із замовником, виходячи із собівартості робіт (послуг), визначеної відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), згідно з переліками платних послуг, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. N 534 ( 534-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 95) і від 7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 684).

2. У разі проведення термінової державної експертизи до встановлених розмірів плати (тарифів) застосовується підвищений коефіцієнт, який становить 25 відсотків, експертизи за місцем знаходження - 50 відсотків.

РОЗМІРИ
плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних цінностей за одиницюtarifi.jpg
 Описание:
 Размер файла:  61.84 KB

tarifi.jpg


Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
BugR


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 23.04.2007
Сообщения: 2502


СообщениеДобавлено: Tue May 29, 2007 21:30:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Постанова від 15 травня 2003 р. N 700

Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також
культурних цінностей з метою їх відчуження


Відповідно до статті 251 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, з метою їх відчуження, здійснюється:

у разі коли їх сукупна вартість не перевищує суму, еквівалентну 200 євро (крім заборонених до вивезення за межі митної території України та особистих речей), з обов'язковим письмовим декларуванням у порядку, встановленому законодавством для громадян, без сплати податків і зборів;

у разі коли їх сукупна вартість перевищує суму, еквівалентну 200 євро (крім особистих речей), у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів.

2. Установити, що вивезення за межі митної території України культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей:

громадянами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, без сплати податків і зборів;

громадянами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств.

3. Перелік товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. N 1911 ( 1911-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.. N 51, ст. 2323), доповнити після позиції "440399 Лісоматеріали інші (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами, крім лісоматеріалів з хвойних порід, з дуба (Quercus spp.), з бука (Fagus spp.) та з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44)" позиціями такого змісту:

7106 Срібло (включаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини), у необробленому, або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку

7108 Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене, або у вигляді порошку

7110 Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку

7112 Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами;
інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів

7115 Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами".

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
BugR


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 23.04.2007
Сообщения: 2502


СообщениеДобавлено: Tue May 29, 2007 21:38:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Постанова від 20 червня 2000 р. N 984
Про затвердження зразка свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України

Відповідно до статті 13 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (1068-14) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити зразок свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України (додається).

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКОSvidoctvo.jpg
 Описание:
 Размер файла:  87.37 KB

Svidoctvo.jpg


Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
Чобик


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 12.05.2009
Сообщения: 46524


СообщениеДобавлено: Sun Dec 27, 2009 13:08:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Спасибо!
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе
nachtigall


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 19.01.2010
Сообщения: 970


СообщениеДобавлено: Sun Dec 26, 2010 16:40:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ
N 322/795 від 29.12.2001
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2002 р.
за N 58/6346

Про затвердження Правил торгівлі антикварними речами

Відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) та на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 1998 р. N 1888 ( 1888-98-п ) "Про невідкладні заходи щодо запобігання вивезення за межі України предметів національного культурного надбання" Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Правила торгівлі антикварними речами, що додаються.
2. Управлінню розробки, удосконалення та впровадження нормативних актів у сфері торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України та управлінню охорони культурної спадщини Міністерства культури і мистецтв України:
a. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію в Міністерство юстиції України;
b. у десятиденний термін після державної реєстрації довести цей наказ до відома Республіканського комітету з торгівлі та захисту прав споживачів Автономної Республіки Крим, управлінь з питань торгівлі та побутового обслуговування населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; Міністерства культури Автономної Республіки Крим, управлінь культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, директорів державних музеїв і заповідників.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції Стеценка В.О. та заступника Державного секретаря Міністерства культури і мистецтв Новохатька Л.М.
Виконуючий обов'язки
Міністр економіки та з питань
європейської інтеграції
України
В.Першин
Міністр культури і
мистецтв України
Ю.Богуцький

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки
та з питань європейської
інтеграції України та
Міністерства культури
і мистецтв України
29.12.2001 N 322/795

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 січня 2002 р.
за N 58/6346
Правила торгівлі антикварними речами

1. Загальні положення

1.1. Ці Правила визначають основні вимоги щодо організації торгівлі антикварними речами в роздрібній торговельній мережі та на аукціонах і спрямовані на забезпечення належного рівня торговельного обслуговування та збереження культурних цінностей.
Правила поширюються на всіх суб'єктів підприємницької діяльності усіх форм власності на території України, які здійснюють торгівлю антикварними речами.
Суб'єкти підприємницької діяльності керуються Законами України "Про підприємництво" ( 698-12 ), "Про захист прав споживачів" ( 1023-12 ), "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ), "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ), "Про Національний архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ), "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" ( 637/97-ВР ), "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), Порядком заняття торговельною діяльністю і правилами торговельного обслуговування населення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. N 108 ( 108-95-п ), іншими законами та нормативними документами, що регламентують торговельну діяльність, цими Правилами.
1.2. У цих Правилах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: антикварні речі - культурні цінності як об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення, підлягають збереженню, відтворенню та охороні і створені понад 50 років тому, у тому числі:
a. предмети і документи, що пов'язані з розвитком суспільства та держави, історією науки, мистецтва і техніки, а також з життям і діяльністю видатних осіб, державних, політичних і громадських діячів;
b. б) художні твори, у тому числі:
оригінальні художні твори живопису, графіки та скульптури, картини та малюнки повністю ручної роботи на будь-якій основі та з будь-яких матеріалів;
оригінальні художні композиції та монтажі з будь-яких матеріалів;
гравюри, естампи, літографії та їх оригінальні друковані форми, твори декоративно-прикладного мистецтва, у тому числі вироби традиційних народних промислів та інші художні вироби зі скла, кераміки, дерева, металу, кістки, тканини та інших матеріалів;
c. в) складові частини та фрагменти архітектурних, історичних, художніх пам'яток і пам'яток монументального мистецтва;
d. г) рідкісні рукописи, друковані видання і документальні пам'ятки, у тому числі інкунабули та інші видання, що являють собою історичну, художню, наукову та культурну цінність;
e. ґ) архівні документи, уключаючи кіно-, фото-, фонодокументи;
f. д) унікальні та рідкісні музичні інструменти;
g. е) старовинні монети та інші предмети колекціонування.
Забороняється приймати на комісію та продавати через спеціалізовані комісійні магазини, а також на аукціонах предмети та їх фрагменти, що одержані в результаті археологічних розкопок, ордени, медалі, печатки, різноманітні види зброї;
атрибуція - установлення авторства виробу чи твору, часу, місця його створення, стилю, матеріалу, техніки виконання з фіксацією розмірів (ваги), розпізнавальних особливостей, стану збереження тощо;
аукціон - продаж антикварних речей, згідно з яким їх власником стає учасник аукціону, який під час торгів запропонував максимальну ціну за антикварні речі, визначені цими Правилами; аукціонне майно - антикварні речі, які власники пропонують для продажу на аукціоні;
крок аукціону - величина, на яку здійснюється підвищення стартової та кожної наступної ціни оголошеного ліцитатором лота. Його розмір установлюється організатором аукціону на кожний лот; ліцитатор - ведучий аукціону;
лот - антикварна річ, що пропонується для продажу на аукціоні, або декілька антикварних речей, що пропонуються для продажу на аукціоні як одне ціле;
організатор аукціону - суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює реалізацію антикварних речей на аукціоні;
продажна ціна лота - фактична ціна реалізації лота на аукціоні;
розрахунковий документ - документ установленої форми та змісту, що підтверджує факт продажу антикварних речей;
стартова ціна лота - початкова ціна лота, установлена суб'єктом підприємницької діяльності, що здійснює продаж антикварних речей на аукціоні.
1.3. Роздрібний продаж антикварних речей здійснюється суб'єктами підприємницької діяльності, у тому числі через спеціалізовані комісійні магазини, спеціалізовані відділи (секції) комісійних магазинів, спеціалізовані комісійні відділи (секції) магазинів з універсальним асортиментом непродовольчих товарів, а також на аукціонах.
1.4. Торговельні (демонстраційні) приміщення повинні бути оснащені спеціальним торговельно-технологічним обладнанням і торговельним інвентарем, що забезпечують необхідні умови для зберігання, підготовки для продажу, демонстрації антикварних речей.
1.5. Працівники суб'єктів підприємницької діяльності, які обслуговують покупців, повинні знати асортимент антикварних речей, що виставлені для продажу, надавати покупцю кваліфіковану допомогу при виборі покупки, а власнику речей інформацію про їх цінність, знати способи показу й упакування речей, установлений порядок розрахунку з покупцями тощо.
1.6. Суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний при продажу антикварних речей забезпечити надання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації покупцю, яка повинна містити дані відповідно до терміну "атрибуція" цих Правил. Атрибуцію здійснює комісія, до складу якої мають увійти бухгалтер, товарознавець, касир, юрист, архівіст, експерти-мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп антикварних речей згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами). Висновки комісії заносяться до графи "Характеристика товару" товарного ярлика.
1.7. У підприємствах торгівлі продаж антикварних речей здійснюється за методом індивідуального обслуговування покупців.
1.8. Суб'єкти підприємницької діяльності повинні забезпечити позначення роздрібних (у підприємствах торгівлі) і стартових цін (на аукціонах) на виставлених для продажу антикварних речах за допомогою ярликів цін (цінників) та інформаційних карток. Ціна на ціннику в підприємствах торгівлі повинна відповідати ціні реалізації, зазначеній в товарному ярлику.
1.9. Розрахунки за придбані антикварні речі здійснюються покупцями в готівковій та/або безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків тощо), а також в іншому порядку, установленому законодавством України, у національній валюті. Після оплати вартості антикварної речі суб'єкт підприємницької діяльності зобов'язаний видати покупцю товарний ярлик і товарний чек із позначкою "сплачено". Придбані покупцем на комісійних засадах антикварні речі поверненню не підлягають.
1.10. При здійсненні роздрібної торгівлі антикварними речами або проведенні аукціону суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані: передавати на реалізацію, у тому числі на аукціон, антикварні речі тільки після перевірки їх в облікових матеріалах утрачених та викрадених предметів, що ведуться органами внутрішніх справ, Міністерством культури і мистецтв та Державним комітетом архівів; вести реєстр антикварних речей, що виставлені на продаж (додаток 1), один із примірників якого передається до відповідних музеїв, визначених для вирішення зазначених питань місцевими органами культури; надавати державним музеям, архівам, бібліотекам першочергову можливість для ознайомлення і придбання окремих антикварних речей (до їх передачі на реалізацію) згідно із законодавством; за зверненням територіальних підрозділів органів внутрішніх справ, органів Служби безпеки, Міністерства культури і мистецтв України, Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України, Державного комітету архівів України надавати необхідну інформацію про антикварні речі, що надходять на реалізацію.
1.11. У торговельному (демонстраційному) залі на видному та доступному для покупців (учасників аукціону) місці необхідно обладнати куточок покупця, де розміщуються Книга відгуків та пропозицій, ці Правила та інша необхідна інформація.


2. Продаж через підприємства торгівлі

Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють приймання, оцінку, продаж антикварних речей через підприємства торгівлі та документальне їх оформлення відповідно до Правил комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затверджених наказом МЗЕЗ від 13.03.95 N 37 ( z0079-95 ) та зареєстрованих у Мін'юсті 22.03.95 за N 79/615 (зі змінами і доповненнями, унесеними наказами МЗЕЗторгу від 08.04.98 N 194 ( z0263-98 ), від 08.07.97 N 342 ( z0319-97 ) та зареєстрованими в Мін'юсті відповідно 24.04.98 за N 263/2703 і 18.08.97 за N 319/2123), та Інструкції про порядок оформлення суб'єктами господарювання операцій при здійсненні комісійної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженої наказом МЗЕЗторгу від 08.07.97 N 343 ( z0324-97 ) і зареєстрованої в Мін'юсті 19.08.97 за N 324/2128.

3. Продаж на аукціонах

3.1. Організатор аукціону повинен мати власне або орендоване приміщення для проведення аукціону та забезпечити охорону аукціонного майна.
3.2. Для організації та проведення аукціону створюється аукціонна комісія на чолі з представником організатора аукціону. До її складу мають увійти бухгалтер, товарознавець, касир, юрист, архівіст, експерти-мистецтвознавці, інші фахівці з окремих груп антикварних речей згідно з укладеними трудовими договорами (контрактами).
3.3. Між організатором аукціону і власником антикварних речей (фізичною чи юридичною особою) укладається угода, згідно з якою власник доручає йому продаж цих речей за винагороду, розмір якої визначається за погодженням сторін у відсотках від продажної ціни і не суперечить законодавству. Угодою сторін також визначається розмір плати власником антикварних речей на користь організатора аукціону за їх зберігання у разі, якщо такі речі не будуть реалізовані на аукціоні.
3.4. Аукціонна комісія встановлює за висновком експертів та за згодою власника антикварних речей стартові ціни, складає акт приймання аукціонного майна (додаток 2) та надає акт голові аукціонної комісії для затвердження. Акт приймання аукціонного майна складається у двох примірниках, один з яких залишається в організатора аукціону, а другий передається власнику антикварних речей. На підставі акта приймання аукціонного майна складається інформаційна картка на кожний лот (додаток 3).
3.5. Аукціонне майно передається під звіт матеріально відповідальній особі організатора аукціону в установленому порядку.
3.6. Організатор аукціону визначає дату і час проведення аукціону і не пізніше як за 30 днів до цієї дати публічно оголошує через засоби масової інформації перелік аукціонного майна, відомості про стартові ціни, кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні, дату, час та місце ознайомлення з аукціонним майном та проведення аукціону, а також адресу, номери телефонів та час роботи аукціонної комісії, іншу інформацію.
3.7. Не пізніше як за 10 днів до проведення аукціону організатор аукціону надає змогу попередньо ознайомитися з аукціонним майном усім фізичним і юридичним особам, які бажають брати участь в аукціоні (далі - учасники аукціону). Аукціонне майно з інформаційними картками виставляється у спеціально відведеному місці для демонстрації покупцям.
3.8. Учасник аукціону сплачує реєстраційний внесок, розмір якого встановлюється організатором аукціону, не може перевищувати одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян і зараховується при остаточних розрахунках за придбані антикварні речі, та подає:
заяву про участь в аукціоні (додаток 4);
документ, що засвідчує фізичну особу або представника юридичної особи (її повноваження);
документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску.
Відомості про учасників аукціону заносяться до книги реєстрації, яка ведеться і зберігається організатором аукціону протягом трьох років.
3.9. Під час проведення реєстрації учасники аукціону отримують виготовлені друкарським способом вхідні квитки із зазначенням на них аукціонних номерів (відповідно до реєстрації), під якими вони беруть участь в аукціоні. Приймання заяв про участь в аукціоні закінчується за день до початку його проведення. Організатор аукціону зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації про власника речі та покупця, крім випадків, зазначених в абзаці п'ятому пункту 1.10. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і пропозиції не підлягають розголошенню до визначення остаточного переможця торгів.
3.10. Аукціон розпочинається з оголошення ліцитатором порядку його проведення. Ліцитатор повинен знати порядок і володіти технікою проведення торгів.
3.11. Кожен лот, що виставляється на аукціон, має номер, зазначений в інформаційній картці, назву, коротку характеристику аукціонного майна, стартову ціну і крок аукціону, про що оголошує ліцитатор.
3.12. Лот виставляється на аукціон за наявності не менш як двох покупців. Якщо протягом трьох хвилин після триразового оголошення стартової ціни немає бажаючих придбати запропонований ліцитатором лот, то він знімається з торгів і аукціон з цього лота не проводиться.
3.13. Під час торгу учасники аукціону повідомляють про готовність придбати виставлений лот за оголошену ліцитатором ціну, піднімаючи вхідний квиток з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають квиток з номером і пропонують свою ціну. Запропонована учасником аукціону ціна має бути більшою за ціну, оголошену ліцитатором.
3.14. Якщо ціна, запропонована учасником аукціону, який перший підняв вхідний квиток з номером, є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, ліцитатор називає аукціонний номер учасника і запропоновану ним ціну.
3.15. Мовчання учасника аукціону, який першим підняв вхідний квиток з номером, приймається ліцитатором як згода його з оголошеною ціною. Після цього ліцитатор оголошує наступну ціну відповідно до кроку аукціону.
3.16. Ліцитатор веде торг до тих пір, доки після триразового повторення чергової ціни не залишиться єдиний претендент, що запропонував найвищу ціну.
3.17. Після закінчення торгу з цього лота ліцитатор оголошує про продаж лота, називає продажну ціну й аукціонний номер переможця.
3.18. Переможець торгу з цього лота стає його власником і зобов'язаний протягом десяти хвилин пред'явити особі, визначеній організатором аукціону, свій вхідний квиток на право оплати.
3.19. Учасники аукціону, які в процесі торгу запропонували найвищу ціну на виставлений лот і відмовилися від його придбання, за рішенням аукціонної комісії позбавляються права на подальшу участь в аукціоні. За умови достатньої кількості покупців торги з цього лота відновлюються.
3.20. Під час аукціону членами аукціонної комісії ведеться протокол, до якого заносяться такі дані:
стартова ціна та продажна ціна аукціонного майна; пропозиції покупців і відомості про покупця, який запропонував під час аукціону найвищу ціну (переможець лота).
Протокол підписується ліцитатором, візується учасником (переможцем) конкретного лота і передається аукціонній комісії. Голова аукціонної комісії зазначає у протоколі відповідні суми та в разі сплати в безготівковому порядку номери поточних рахунків, на які переможцю потрібно внести кошти за придбане аукціонне майно, та затверджує протокол у день проведення аукціону. Копія затвердженого протоколу видається переможцю лота.
3.21. Відповідальність за зберігання аукціонного майна з дня його приймання на аукціон до відпуску оплаченого майна несе організатор аукціону.
3.22. Придбані покупцем на аукціоні антикварні речі поверненню організатору аукціону не підлягають.
3.23. На підставі копії затвердженого протоколу переможці аукціону здійснюють розрахунки за придбані на аукціоні антикварні речі готівкою в той самий день, у безготівковому порядку - протягом трьох днів з дня затвердження протоколу, не враховуючи цього дня, вихідних і святкових днів. Після оплати покупцю антикварної речі видається розрахунковий документ, а також товарний чек, у якому зазначаються найменування суб'єкта підприємницької діяльності - організатора аукціону, назва антикварної речі, стисла її характеристика, продажна ціна, дата продажу, прізвище продавця.
3.24. У разі несвоєчасної оплати за виторгувані на аукціоні антикварні речі результат аукціону з цього лота анулюється. Результати аукціону анулюються також, якщо надалі з'ясується, що продані речі викрадені або були об'єктами інших злочинів. Такі предмети аукціонного продажу підлягають поверненню законному власникові в порядку, визначеному чинним законодавством. Організатор аукціону несе відповідальність за придбання покупцями підробок предметів старовини, якщо аукціонною комісією була визначена оригінальність таких предметів.
3.25. За результатами проведення аукціону аукціонною комісією складається аукціонна відомість (додаток 5).
3.26. Після закінчення аукціону всі документи передаються аукціонною комісією бухгалтерії організатора аукціону, де вони зберігаються протягом трьох років.
3.27. Кошти, одержані від реалізації аукціонного майна, за вирахуванням винагороди, обумовленої угодою, протягом трьох днів з дня одержання коштів від покупця (не враховуючи дня надходження коштів, вихідних і святкових днів) перераховуються організатором аукціону на поточний рахунок власника проданих речей у банку або видаються йому готівкою з додержанням установленого порядку розрахунків за готівку відповідно до законодавства.
3.28. Не реалізовані на аукціоні антикварні речі організатор аукціону повертає власнику.

4. Контроль за дотриманням Правил
торгівлі антикварними речами

Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється посадовими особами органів виконавчої влади в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе


denysl


Оффлайн
   

Зарегистрирован: 15.10.2012
Сообщения: 1783


СообщениеДобавлено: Wed Feb 13, 2013 00:55:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

благодарю за труд.
Вернуться к началу
Профиль Профиль на аукционе AIM Address
Показать сообщения:   
Новая тема    Ответить       Список форумов Виолити - Антиквариат -> Законодательство Украины Часовой пояс: GMT + 2
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы